Door Health Base op 06 september 2018
 • Medicatiebewaking
 • Medicom
 • Pharmacom

Nieuwe boekeditie Commentaren Medicatiebewaking 2018/2019

De nieuwe editie van het boek Commentaren Medicatiebewaking 2018/2019 is verschenen. Het boek, dat uitleg geeft over en adviezen bij geneesmiddel-interacties, contra-indicaties en overgevoeligheden, is bijgewerkt naar de laatste inzichten. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. 

Nieuwe interacties (IA)

 • IA 479 trimethoprim – folinezuur
 • IA 480 aripiprazol – CYP3A4-remmers
 • IA 481 panobinostat – CYP3A4-remmers
 • IA 482 omeprazol – clozapine
 • IA 483 digoxine- colestyramine
 • IA 484 guanfacine – enzyminductoren
 • IA 485 guanfacine – CYP3A4-remmers
 • IA 486 diltiazem/ verapamil – enzyminductoren
 • IA 487 diltiazem/ verapamil – carbamazepine/ fenytoïne
 • IA 610 glecaprevir + pibrentasvir
 • IA 611 voxilaprevir

Belangrijk gewijzigde interacties (IA)

 • De bewaking van ciclosporine oogdruppels zijn herzien. Ciclosporine oogdruppels worden systemisch nauwelijks opgenomen en worden alleen nog in IA 272, 286 en de 500/600-serie bewaakt.
 • Diltiazem en verapamil worden niet langer meer in IA 199 calciumantagonisten – enzyminductoren bewaakt vanwege de afwijkende afhandeling ten opzichte van de dihydropyridine-calciumantagonisten. De combinatie diltiazem/ verapamil met enzyminductoren (excl. carbamazepine en fenytoïne) wordt bewaakt in IA 486. De combinatie diltiazem/ verapamil met carbamazepine/fenytoïne wordt apart gesignaleerd in IA 487.
 • Nilotinib en ribociclib zijn toegevoegd aan het overzicht met CYP3A4-remmers als matige CYP3A4-remmers. Het is tevens toegevoegd aan de bewaking van alle interacties met de matige CYP3A4- remmers.

Vervallen interacties (IA)

 • IA 037 enzyminductoren - chlooramfenicol. Er zijn geen systemische producten van chlooramfenicol meer in de handel.
 • IA 086 pentazosine – morfinomimetica. Pentazosine is niet langer meer in de handel.
 • IA 090 anticonceptiva (oraal) - penicillines / tetracyclines. Dit is geen interactie meer sinds wijziging in NHG standaard Hormonale anticonceptie (2011).
 • IA 229 zafirlukast – cumarines. Zafirlukast is uit de handel gegaan.
 • IA 719 en IA 725. De fabrikanten melden niet langer meer dat de combinaties van geneesmiddelen gecontra-indiceerd zijn.

Vervallen interacties worden niet meer vermeld in Commentaren Medicatiebewaking.

Nieuwe contra-indicaties (CI)

Farmacogenetica

 • CI 548 - 550 CYP3A4-polymorfisme
 • CI 551 – 553 CYP2B6-polymorfisme
 • CI 554 – 560 CYP1A2-polymorfisme

Gewijzigde contra-indicaties (CI)

 • In CI 013 zijn de volgende middelen toegevoegd als QT-verlengend middel met mogelijk risico op Torsades des Pointes indien ook andere risicofactoren aanwezig zijn: cabozantinib, eliglustat, epirubicine, fluoruracil, inotuzumab ozogamicine, lopinavir, midostaurine, palonosetron, piperacilline/tazobactam, primaquine, propafenon, ribociclib, tipitacil + triflurizine. Ritonavir wordt niet langer meer als een QT-verlengend middel met mogelijk risico op Torsades des Pointes gezien vanwege onvoldoende onderbouwing.
 • De bewaking in CI 014 Hartfalen is gedeeltelijk herzien. De adviezen zijn tevens aangepast.
 • De bewaking in CI 070 Slaapapneu zijn volledig herzien. De adviezen zijn tevens aangepast.
 • De naamgeving van CI 071 is aangepast van CVA (herseninfarct/TIA) naar Herseninfarct/ TIA.
 • De geneesmiddelgroep anti-epileptica is in CI 072 Schizofrenie/psychotische stoornis herzien. De adviezen zijn tevens aangepast.
 • De hoofdstukken CI 106 en CI 107 zijn aangevuld met specifieke adviezen bij diverse geneesmiddel(groep)en.

Boek versus online

In de boekuitgave zijn de belangrijkste rubrieken te vinden. Een aantal rubrieken is niet in de boekuitgave opgenomen, maar alleen online beschikbaar. Wij raden iedereen aan de online-versie als primair naslagwerk te gebruiken. 

Boek Commentaren Medicatiebewaking bestellen

 Ook aan de slag met actuele informatie bij medicatiebewaking in uw praktijk? Bestel het boek Commentaren Medicatiebewaking.

Bestellen
Delen via