4-3-2024

Dragen van contactlenzen bij minocycline

Pharmacom Medicatiebegeleiding
Dragen van contactlenzen bij minocycline

Bij het aanschrijven van het antibioticum minocyline verschijnt op het etiket de tekst ‘Draag geen zachte contactlenzen’. De afgelopen maand ontving de afdeling Patiënteninformatie meerdere vragen over deze waarschuwing. Waarom staat dit op het etiket?

Minocyline wordt uitgescheiden in het traanvocht en kan daarmee zorgen voor een grijs-blauwe verkleuring van het oog. Wanneer de patiënt zachte contactlenzen draagt, kunnen ook deze grijs-blauw kleuren. Daardoor zijn de lenzen niet meer bruikbaar. Bij gebruik van minocycline is het dragen van zachte contactlenzen daarom gecontra-indiceerd. Een vergelijkbaar effect is te zien bij rifampicine, rifabutine en rifamcyine (oranje verkleuring), en bij tetracycline (donkerbruin-zwart).

Contra-indicatie Contactlenzen

Vraag bij de eerste uitgifte van deze middelen daarom na of de patiënt contactlenzen draagt, en leg zo nodig de contra-indicatie Contactlenzen vast in het apotheekinformatiesysteem. Verwijs daarbij naar het etiket en de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP). In de GIP staat in de rubriek ‘Het gebruik’ meer uitleg over het gebruik bij het dragen van contactlenzen.

Meer weten? Kom naar het KNMP-Voorjaarscongres

Wilt u meer weten over het dragen van contactlenzen bij het gebruik van geneesmiddelen? Kom dan op dinsdag 12 maart naar het KNMP Voorjaarscongres. Namens de afdeling Patiënteninformatie van Health Base geeft onze collega Daphne Ensink een presentatie over medicatiebegeleiding bij het dragen van contactlenzen.

Daphne Ensink
Daphne Ensink
Apotheker Patiënteninformatie

Meer weten?

Heeft u vragen over onze begrijpelijke etiketteksten en Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)?