31-10-2022

Samenwerking tussen Lareb en Health Base zorgt voor verbeterde medicatieveiligheid

Pharmacom Health Base Medicom Medicatiebewaking

Patiënten en zorgverleners melden bijwerkingen en mogelijke interacties bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Na wetenschappelijke beoordeling deelt Lareb haar bevindingen met andere instellingen, waaronder het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Stichting Health Base. Stichting Health Base beoordeelt of de meldingen waarbij mogelijk sprake is van een (nieuwe) interactie, leiden tot een aanpassing van de medicatiebewaking. Zo draagt de samenwerking tussen Lareb en Health Base bij aan een verbetering van de medicatieveiligheid. 

Lareb verzamelt en beoordeelt meldingen

Wanneer er een interactiemelding bij Lareb binnenkomt, wordt deze verwerkt en beoordeeld door een wetenschappelijk beoordelaar. De causaliteit wordt ingeschat, waarbij onder andere wordt gekeken of er sprake is van een plausibele tijdsrelatie en of er in de literatuur een mogelijk mechanisme beschreven is voor de gemelde bijwerking. De beoordelaar controleert ook of de interactie bewaakt wordt in de medicatiebewaking. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat de klachten die de patiënt heeft gekregen, veroorzaakt werden door een nog niet bewaakte combinatie van geneesmiddelen, wordt deze kennis gedeeld met Health Base.

Health Base beoordeelt klinische relevantie en afhandelbaarheid

De interactiemelding van Lareb wordt door apothekers van Health Base beoordeeld samen met informatie uit de Samenvatting van de Productkenmerken (SPC), richtlijnen en kennis uit vak- en wetenschappelijke literatuur. Ook wordt onderzocht of een interactie ‘afhandelbaar’ is: kan er een zinvol advies voor de zorgverlener worden geformuleerd bij het eventueel optreden van de combinatie in de praktijk? Vervolgens wordt er een achtergrondtekst opgesteld waarin de onderbouwing van de interactie en de praktische afhandeling worden toegelicht. Dit advies wordt geïntegreerd in de informatiesystemen van zorgverleners. Zo verbeteren meldingen uit de praktijk de medicatieveiligheid.

Voorbeeld: risperidon en itraconazol/verapamil

Zo werd bij Lareb een mogelijke interactie tussen het antipsychoticum risperidon en het antimycoticum itraconazol gemeld bij een kind van 8-12 jaar. Lareb heeft deze melding gedeeld met Health Base. Naar aanleiding van deze melding heeft Health Base deze interactie beoordeeld. Een mogelijk mechanisme voor deze interactie is remming van de enzymen Cytochroom P450 (CYP)3A4 en/of p-glycoproteïne (P-gp), waardoor de plasmaspiegel van risperidon toeneemt – en daarmee ook de kans op bijwerkingen.

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat niet alleen itraconazol, maar ook verapamil deze interactie kan veroorzaken. Bijwerkingen van risperidon door een te hoge spiegel zijn agitatie, gedragsproblemen, rusteloosheid en verwarring. Door deze combinatie te vermijden kan een goede instelling van risperidon behouden worden.

Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking
Dunja Dogan
Dunja Dogan
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit artikel of wilt u meer weten over onze medicatiebewaking?